Danh Sách Công Đức Nhà Mục vụ

Thứ hai - 08/08/2016 02:54
DANH SÁCH TIỀN CÔNG ĐỨC XÂY NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 04/8/2016
Danh Sách Công Đức Nhà Mục vụ

DANH SÁCH NGƯỜI CÔNG ĐỨC
XÂY NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ XÂM BỒ
-----—|–-----
Tính đến hết ngày 04 tháng 8 năm 2016
-----—|–-----
 
  • Từ ngày 13/06 đến 28/08/2015
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN TỈ GIÁ
1 Ông bà Giuse Phùng Văn Trợ
             Maria Nguyễn Thị Sợi
Xâm Bồ 500 USD
2 Bác Maria Nguyễn Thị Pha Hồng Kông 4.000 HKD
3 Cụ Ant. Vũ Văn Thích Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
4 Ông Ant Vũ Văn Minh Sài Gòn 5.000.000 VNĐ
5 Ông bà Antôn Vũ Văn Rực Úc 1.000 AUD
6 Ông bà An tôn Vũ Văn Khoái
             Maria Nguyễn Thị Phúc
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
7 Cụ trương Giuse Ng. Văn Nhường
                 Teresa Vũ Thị Khê
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
8 Ông bà Teresa Vũ Thị Toan Anh Quốc 1.000 GBA
9 Ông bà Đaminh Trần Thanh Hải
             Teresa  Vũ Thị Doãn
Xâm Bồ 20.000.000 VNĐ
10 Ông bà Maria Vũ Thị Dung
(con cụ Thích)
Úc 1.000 AUD
11 Một người con Xâm Bồ Úc 10.000.000 VNĐ
12 Ông bà Ant. Phạm Văn Linh
            Maria Lê Thị Liên
Xâm Bồ 20.000.000 VNĐ
13 Cụ Maria Lê Thị Chanh Xâm Bồ 300 AUD
14 Ông bà Ant. Lê Văn Nam
            Maria Nguyễn Thị Thanh
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
15 Hai cụ Ant. Lê Văn Lương
            Maria Nguyễn Thị Dâng
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
16 Ông bà Ant. Lê Văn Lanh Sài Gòn 5.000.000 VNĐ
17 Ông bà Giuse Phạm Quang Điềm
             Maria Đặng Thị Lợi
Gốc Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
18 Bà Maria Nguyễn Thị Rừng Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
19 Hai cụ Ant. Nguyễn Văn Kiểm
            Maria Nguyễn Thị Thẩy
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
20 Ông bà cố Ant. Lê Văn Hói
                 Maria Nguyễn Thị Thìn
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
21 Bà Maria Nguyễn  Thị Nếp Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
22 Ông bà Ant. Vũ Văn Mịch Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
23 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Vinh
             Maria Nguyễn Thị Thúy
Canada 5.000 CAD
24 Hai bác Huỳnh Tuấn Phát
            Maria Nguyễn Thị Hạnh
Canada 1.000 CAD
25 Ông bà Ant. Trần Út Đến
             Maria Lê Thị Thau
Xâm Bồ 13.000.000 VNĐ
26 Cụ Maria Vũ Thị Cởi Xâm Bồ 500 AUD
27 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Sao
             Maria Vũ Thị Liên
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
28 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Đông
             Maria Vũ Thị Hạnh
Hàn Quốc 10.000.000 VNĐ
29 Hai bác Đào Duy Hiển
              Maria Nguyễn Thị Miện
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
30 Ông bà Trùm Ant. Ng Khánh Duy
                      Maria Vũ Thị Vi
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
31 Hai bác Giuse Vũ Hồng Sơn
              Maria Ng. Thị Khánh Ly
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
32 Cụ Maria Nguyễn Thị Dệt Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
33 Cụ Chánh Ant. Nguyễn Văn Đính Xâm Bồ 200 CAD
34 Cụ trương Maria Nguyễn Thị Hòe Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
35 Ông bà Ant. Vũ Ngọc Khương
             Maria Nguyễn Thị Tân
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
36 Cụ Maria Nguyễn Thị Nhuận Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
37 Cụ Maria Nguyễn Thị My Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
38 Hai bác Teresa Nguyễn Thanh  Bình
 - Kim Chơn
Hàn Quốc 500 USD
39 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Chuyên
             Maria Vũ Thị Téo
Xâm Bồ 500 USD
40 Ông bà Ant Nguyễn Văn Sơn (Thủy)
             Maria Vũ Thị Hương
Xâm Bồ 7.000.000 VNĐ
41 Hai bác Phero Trần Văn Đang
              Maria Nguyễn Thị Dịu
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
42 Ông bà Phero Lê Văn Thanh
             Maria Đặng Thị Phương
Nhật Bản 82.800.000 VNĐ
43 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Toản
             Maria Phạm Thị Tân
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
44 Ông bà Ant. Vũ Ngọc Phan
             Maria  Hoa
Úc 400 AUD
45 Ông bà Ant. Vũ Văn Cát
             Maria Nguyễn Thị Giang
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
46 Bà Maria Phạm Thị Thiện Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
47 Bà Teresa Nguyễn Thị Thắm Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
48 Ông bà trùm  Ant Trần Quý Đảng
                      Maria Lê Thị Ngờ
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
49 Bà Maria Nguyễn Thị Trầm Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
50 Cụ Ant. Nguyễn Văn  Kỷ
      Maria Nguyễn Thị Của
Miền Nam 10.000.000 VNĐ
51 Ông bà Giuse Vũ Văn Phùng
             Maria Phùng Thị Nguyệt
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
52 Ông bà Giuse Phạm Văn Đức
             Maria Nguyễn Thị Chỉ
Xứ An tôn 50.000.000 VNĐ
53 Cụ Maria Lê Thị Tâm Lương Khê 5.000.000 VNĐ
54 Ông bà Giuse Trần Văn Đàng
            Teresa Bùi Thị Hãnh
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
55 Ông bà Vicente Nguyễn Văn Nam
             Teresa Nguyễn Thị Tuyết
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
56 Cụ Ant. Nguyễn Văn  Đảo Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
57 Ông bà  Giuse Vũ Văn Đô
              Maria Nguyễn Thị Tân
Úc 2.000 AUD
58 Hai cụ Giuse Vũ Văn Quỳnh
            Maria Nguyễn Thị Sinh
Xâm Bồ 1.000 AUD
59 Ông bà Ant. Vũ Văn Quang
             Maria Nguyễn Thị Yên
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
60 Hai cụ Ant. Trần Văn Báo
           Maria Nguyễn Thị Thật
Gốc Xâm Bồ 300 USD
61 Hai bác Giuse Lưu Văn Hoan
            Maria Ng. Thị Thanh Hương
Mỹ 500 USD
62 Hai bác Phero Nguyễn Văn Quang
              Maria Nguyễn Thị Dung
Úc 8.000.000 VNĐ
 
  • Từ ngày 29/08 đến 08/09/2015
TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN TỈ GIÁ
63 Cụ Maria Lê Thị Tâm Lương Khê 5.000.000 VNĐ
64 Bác Maria Lê Thị Khánh Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
65 Cụ Trưởng Micae Ng. Quyết Thi Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
66 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Thành
             Maria Nguyễn Thị Lý
Xâm Bồ 20.000.000 VNĐ
67 Ông bà Giuse Trần Hòa Bình
             Maria Nguyễn Thị Chiến
Úc 2.000 AUD
68 Hai bác Giuse Nguyễn Thế Anh
              Maria Phạm Thị Thu Hằng  
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
69 Một người con Xâm Bồ Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
70 Bà Maria Vũ Thị Chiêm Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
71 Mà Maria Nguyễn Thị Vui Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
72 Ông bà Hà Văn Phúc
(Công Ty Phúc Tiến)
Cống Mỹ 10.000.000 VNĐ
73 Bà Trương Maria Vũ Thị Măng
Cùng các con Têrêsa Ng. Thị Hạnh
                       Têrêsa Ng. Thị Liên
Xâm Bồ
Úc
Úc
4.000 AUD
74 Cụ Micae Nguyễn Văn Xanh Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
75 Ông trương Ant. Nguyễn Văn Sú
Bà Maria Nguyễn Thị Nụ
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
76 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Tuyển
             Maria Trần Thị Hà
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
77 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Hùng                          
             Maria Lê Thị Thiết
Úc 5.000 AUD
78 Ông bà  Ant. Lê Văn Tự
              Maria Nguyễn Thị Giải
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
79 Bà trương Maria Lê Thị Thấy Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
80 Ông bà trương Ant. Nguyễn Văn Biên
                       Maria Nguyễn Thị Hiển
Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
81 Ông bà Ant. Lê Đình Ngọc
             Maria Nguyễn Thị Kiếng
Xâm Bồ 1.000 CAD
82 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Quyên
             Maria Vũ Thị Lưu
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
83 Cụ Ant. Nguyễn Văn Thay Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
84 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Lập
             Maria Nguyễn Thị Nhạn
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
85 Bà Maria Nguyễn Thị Len Xâm Bồ 500.000 VNĐ
86 Ông bà Giuse Vũ Văn Vương
             Maria Lê Thị Phất
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
87 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Huy
             Maria Vũ Thị Anh
Úc 500 AUD
88 Hai bác Ant. Vũ Văn Rõ
             Maria Nguyễn Thị Hòa
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
89 Cụ cố Ant. Nguyễn Văn Thịnh
           Anna Lê Thị Keng
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
90 Các con của cụ cố Ant. Nguyễn Văn Thịnh Úc 1.500 AUD
91 Cháu Bình An Thiếu nhi thánh thể XB 500.000 VNĐ
92 Một người con Xâm Bồ Quê Hương (20 tấn xi măng)   26.000.000 VNĐ
93 Bà Maria Vũ Thị Băng Hồng Kông 20.000.000 VNĐ
94 Ông bà trùm Ant. Nguyễn Khánh Duy
                     Maira Vũ Thị Vy
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
95 Ông Micae Nguyễn Thế Quý Xâm Bồ 500.000 VNĐ
96 Cụ Maria Vũ Thị Riễn Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
97 Bà Maria Nguyễn Thị Ai Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
98 Hai bác Ant. Vũ Văn Quyền
             Maria Nguyễn Thị Đức
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
99 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Quyết
             Maria Nguyễn Thị Loan
Úc 500 AUD
100 Bà Maria Nguyễn Thị Chúng Xâm Bồ 300 AUD
101 Bác  Maria Vũ Thị Oanh New Zealan 500 NZD
102 Hai bác Giuse Nguyễn Thế Hòa
             Maria Hoàng Thị Bích Lan
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
 
  • Từ ngày 10/09 đến 20/09/2015
TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN TỈ GIÁ
103 Cụ Trương Maria Nguyễn Thị Tâng Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
104 Bà Anna Nguyễn Thị Lan Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
105 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Tuyên
             Maria Hương
Úc 1.000 AUD
106 Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
107 Bà trương Maria Trần Thị Tuyết Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
108 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Hải
             Maria Nguyễn Thị Vân
Úc 500 AUD
109 Một người con Xâm Bồ   5.000.000 VNĐ
110 Ông bà Giuse Nguyễn Hồng Mạnh
             Maria Vũ Thị Hiếu
Xâm Bồ 50.000.000 VNĐ
111 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Hòa
             Maria Nguyễn Thị Hạnh
Xâm Bồ 1.000 AUD
112 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Khoa
             Maria Phùng Thị Hoa
Úc 1.000 AUD
113 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Đoán
             Teresa Nguyễn Quỳnh Lan
Úc 1.000 AUD
114 Cụ Giuse Nguyễn Văn Mão
      Maria Nguyễn Thị Phiên
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
115 Ông bà trương Micae Ng. Văn Dị
                         Maria Vũ Thị Minh
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
116 Bác Ant. Nguyễn Văn Chí
        Maria Trần Thị Hoa
Gốc Xâm Bồ Một tấn xi măng  
117 Tràng Kinh ông Tỏ Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
118 Gia đình cụ trương Maria Vũ Thị Non Xâm Bồ 50.000.000 VNĐ
119 Cụ Maria Nguyễn Thị Nguyền Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
120 Cụ Trùm Ant. Nguyễn Xuân Huy
                Maria Nguyễn Thị Kẹ
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
121 Ông bà Ant. Hồ Quang Thành
Maria Nguyễn Thị Anh
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
122 Cụ Maria Nguyễn Thị Luyến An Hải- HP 5.000.000 VNĐ
123 Ông bà Micae Nguyễ Văn Sĩ Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
124 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Phương
             Teresa Vũ Thị Minh
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
125 Ông bà Phanxico Nguyễn Văn Lai
             Maria Nguyễn Thị Phúc
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
126 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Phái
             Maria Nguyễn Thị Ngát
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
127 Bác Giuse Hoàng Ngọc Tân
        Teresa Trần Thị Thuận Anh
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
128 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Tuyên
             Maria Nguyễn Thị Xuân
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
129 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Hơn
             Maria vũ Thị Loan
Gốc Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
130 Cụ Maria Phùng Thị Màn Xâm Bồ 100 AUD
131 Ông bà trương Ant. Vũ Văn Tẻ
                        Maria Nguyễn Thị Cấy
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
132 Ông Ant. Nguyễn Văn Hoàn
Maria Vũ Thị Lựu
Xâm Bồ 8.000.000 VNĐ
133 Cụ Maria Bùi Thị Bậc Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
134 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Dương
            Maria Nguyễn Thị Thắm
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
135 Một người con Xâm Bồ   1.000.000 VNĐ
136 Một người con Xâm Bồ Công đức bê tông mái tầng 3   60.000.000 VNĐ
 
 
 
 
  • Từ ngày 27/09 đến 17/10/2015
TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN TỈ GIÁ
137 Cụ Ant. Lê Văn Khả
      Maria Nguyễn Thị Nhỏ
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
138 Ông Giuse Vũ Văn Bốn Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
139 Teresa Nguyễn Thị Thơ Thảo Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
140 Cộng đoàn hồi hương Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
141 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Chia
             Maria Nguyễn Thị Bình
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
142 Bà trương Maria Nguyễn Thị Thẩy Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
143 Ông bà Phero Nguyễn Văn Sinh
             Maria Nguyễn Thị Nên
Canada 10.000.000 VNĐ
144 Ông bà Phero Trần Văn Duy
             Maria Nguyễn Thị Thêm
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
145 Bà Maria Vũ Thị Sáu Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
146 Bà Maria Phạm Thị Thiện Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
147 Bác Ant. Vũ Văn Quyết
       Maria Nguyễn Thị Dơn
Xâm Bồ 500 AUD
148 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Biển
             Maria Nguyễn Thị Ánh
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
149 Cụ Chánh Ant. Nguyễn Văn Tuấn
                Maria Nguyễn Thị Kiềng
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
150 Tràng kinh ông trùm Duy Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
151 Ông Ant. Nguyễn Văn Hải
        Maria Vũ Thị Chúng
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
152 Ông bà Phero Lê Đình Chiến
             Maria Nguyễn Thị Len
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
153 Ông bà Trùm Phero Lê Văn Thắng
             Maria Lê Thị Sao
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
154 Hai bác Nguyễn Quốc Dũng
             Maria Nguyễn Thị Phương
Canada 1.000 CAD
155 Bà Maria Nguyễn Thị Khuya Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
156 Bà Maria Nguyễn Thị Chuyên Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
157 Gia đình bà Maria Nguyễn Thị Cụm Xâm Bồ 7.000.000 VNĐ
158 Bác Maria Vũ Thị Thủy Anh Quốc 20.000.000 VNĐ
159 Cụ Ant. Vũ Văn Thạc
Maria Nguyễn Thị Hón
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
160 Ông bà trưởng Giuse Ng. Văn Thanh
     Maria Nguyễn Thị Khánh
Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
161 Bác Giuse Nguyễn Văn Khương
Maria Nguyễn Thị Thảo
Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
162 Bác Teresa Nguyễn Thị Duyên Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
163 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Tự
     Teresa Nguyễn Thị Thanh
Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
164 Ông bà Xuyến Hiếu   1.000.000 VNĐ
165 Gia đình bà Maria Chu Thị Nhót Xâm Bồ 20.000.000 VNĐ
166 Cụ Maria Phùng Thị Mùng Xâm Bồ 4.000.000 VNĐ
167 Bà Maria Nguyễn Thị Khanh Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
168 Cụ Maria Nguyễn Thị Ren Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
169 Ông bà Trưởng Ant. Ng Văn Toán
Teresa Đặng Thị Minh
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
170 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Phúc
Maria Nguyễn Thị Tằm
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
171 Cụ Ant. Nguyễn Văn Sính
Maria Nguyễn Thị Linh
Hải Phòng 2.000.000 VNĐ
172 Cụ Maria Bùi Thị Bậc Xâm Bồ 1.500.000 VNĐ
173 Bà Maria Nguyễn Thị Vỏ Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
174 Bác Ant. Nguyễn Văn Phăng
Maria Trần Thị Hiển
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
175 Cụ Ant. Nguyễn Văn Nghị Hải Phòng 5.000.000 VNĐ
176 Cụ Giuse Trần Văn Cửu
Maria Lê Thị Kính
Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
177 Bà Maria Nguyễn Thị Toan Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
178 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Thinh
Maria Phạm Thị Bé
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
179 Cụ Ant. Vũ Văn Hỗ
Maria Nguyễn Thị Tơ
Mỹ 200 USD
180 Bác Ant Lê Văn Khiết
Maria Nguyễn Thị Thái
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
181 Bác Ant. Phạm Quang Tiến
Maria Nguyễn Thị Nhung
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
182 Chị Teresa Nguyễn Thị Thu Canada 8.000.000 VNĐ
183 Cụ Maria Nguyễn Thị Ngần Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
184 Bác Ant. Nguyễn Văn Chí
Maria Trần Thị Hoa
Gốc Xâm Bồ 1.500.000 VNĐ
185 Bà Trương Maria Nguyễn Thị Vân Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
186 Bà Maria Nguyễn Thị Sim Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
187 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Ngơi
Maria Phùng thị Hội
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
188 Cụ Maria Nguyễn Thị Kém Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
189 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Mẫu
Maria Nguyễn Thị Thơ
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
190 Ông bà Ant. Lê Văn Xuyên
Maria Trần Thị Kim Nhẫn
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
191 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Thẩn
Maria Nguyễn Thị Chiên
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
192 Một người con Xâm Bồ đinh cư tại Canada   3.000 CAD
193 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Mạnh
Teresa Nguyễn Thị Đam
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
194 Bác Đoàn Văn Dương ( Con là Nếp)   5.000.000 VNĐ
 
 
 
 
  • Từ ngày 29/10/2015 đến 14/1/2016
TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN TỈ GIÁ
195 Ông bà Ant. Vũ Văn Tỏ
            Maria Nguyễn Thị Ngoan
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
196 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Bật
Maria Vũ Thị Mạnh
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
197 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Dũng
Teresa Vũ Thị La
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
198 Bác Maria Nguyễn Thị Doan Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
199 Ông bà cố Lê Văn Hói
Maria Nguyễn Thị Thìn
Xâm Bồ 8.000.000 VNĐ
200 Bà Maria Nguyễn Thị Lý Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
201 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Tịnh
Maria Phạm Thị Chạnh
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
202 Ông bà Phanxico Nguyễn Văn Nhân
Maria Nguyễn Thị Thúy
Lương Khê 10.000.000 VNĐ
203 Ông bà Trưởng Fx. Ng Ngọc Phan
Maria Nguyễn Thị Lanh
Xâm Bồ 15.000.000 VNĐ
204 Ông bà Bùi Đức Phong
Maria Nguyễn Thị Nhức
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
205 Bác Ant. Lê Quý Hưng
       Maria Nguyễn Thị Hường
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
206 Họ Lê Thế Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
207 Bà Maria Nguyễn Thị Miếc Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
208 Ông Ant. Nguyễn Văn Tự Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
209 Bác Ant. Nguyễn Văn Khương
Maria Nguyễn Thị Thanh
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
210 Ông bà Ant. Vũ Chí Khôi
Maria Nguyễn Thị Chữ
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
211 Bác Ant. Vũ Thành Cẩn
Maria Đặng Thị Phúc
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
212 Ông Giuse Đinh Công Bái
Maria Nguyễn Thị Dâng
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
213 Ông Ant. Nguyễn Văn San
Maria Nguyễn Thị Thanh
  2.000.000 VNĐ
214 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Tỉnh
Maria Phạm Ái Loan
Úc 1.000 AUD
215 Cụ Teresa Đỗ Thị Thược Xâm Bồ 200 AUD
216 Bà Maria Nguyễn Thị Phương Anh Quốc 15.000.000 VNĐ
217 Cụ trùm Ant. Nguyễn Văn Biết Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
218 Ông Chánh Ant. Nguyễn Văn Hát
Maria Nguyễn Thị Lạ
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
219 Cụ trương Maria Nguyễn Thị Tâng Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
220 Ông bà Ant. Nguyễn Tiến Phan
Maria Hoàng Thị An
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
221 Cụ Maria Lê Thị Ứng Mỹ 500 USD
222 Cụ Ant. Vũ Văn Hưng Gốc Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
223 Ông bà Ant. Vũ Đức Khánh
Maria Vũ Thị Diệu
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
224 Một gia đình gốc Xâm Bồ Mỹ 500 USD
225 Một Linh mục người Xâm Bồ Mỹ 500 USD
226 Cụ Maria Bùi Thị Bậc Xâm Bồ 1.500.000 VNĐ
227 Ông bà Ant. Lê Văn Cảnh
Maria Nguyễn Thị Thược (Tý)
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
229 Bác Giuse Nguyễn Văn Văn
Maria Lê Thị Hạnh ( Cúc )
Hồng Kông 10.000.000 VNĐ
230 Hội Tràng Hạt Xâm Bồ   20.000.000 VNĐ
231 Ông bà trùm Ant. Lê Văn Trạc
Maria Nguyễn Thị Ngót
Xâm Bồ 1.000 CAD
232 Hai bác Ant. Lê Văn Kiên
Maria Lê Thị Nhẫn
Canada 1.000 CAD
233 Anh Ant. Lê Văn Cường Canada 500 CAD
234 Ông bà Giuse Vũ Ngọc Khiêm
Maria Nguyễn Thị Rậng
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
235 Ông bà trùm Phêrô Trần Văn Hải
Maria Vũ Thị Ngọn
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
236 Bác Ant. Lê Văn Long
Maria Vũ Thị Thủy
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
237 Bà Maria Nguyễn Thị Dâng Úc 500 AUD
238 Một người con Xâm Bồ   10.000.000 VNĐ
239 Ông Vicete Nguyễn Văn Nghĩa Hạ Đoạn 3.000.000
3.000
VNĐ
JPY
240 Hai bác Ant. Lê Văn Doanh
Maria Nguyễn Thị Tuyền
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
241 Bác Ant. Nguyễn Văn Chí
Maria Trần Thị Hoa
Gốc Xâm Bồ 1.500.000 VNĐ
242 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Vị
Maria Nguyễn Thị Nến
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
243 Cháu Maria Nguyễn Thị Nhất Xâm Bồ 500.000 VNĐ
244 Ông bà Phan xi cô Nguyễn Văn Bạo
Maria Nguyễn Thị Láng
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
245 Hai bác Giuse Nguyễn Văn Quang
Maria Phạm Thị Thanh
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
246 Một người con Xâm Bồ Xâm Bồ 160.000.000 VNĐ
247 Bà Maria Nguyễn Thị Gặp Nam Pháp 5.000.000 VNĐ
248 Cụ Trương Ant. Nguyễn Văn Kiểm
Maria Nguyễn Thị Thẩy
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
249 Giáo họ Hạ Đoạn   5.000.000 VNĐ
250 Bà Kẻ   2.000.000 VNĐ
251 Ông Giuse Nguyễn Văn Minh
Maria Lê Thị Quyên
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
252 Ông bà Vũ Văn Hoan
Trần Thị Hoa
Cầu Tre 8.000.000 VNĐ
253 Ông bà trùm Giuse Ng. Văn Nhương
Maria Nguyễn Thị Đình
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
254 Hai bác Giuse Phạm Văn Thuận
Maria Nguyễn Thị Duy
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
255 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Chuyên
Maria Nguyễn Thị Téo
Xâm Bồ 500 USD
256 Hội tràng hạt nhà xứ Xâm Bồ   10.000.000 VNĐ
257 Một người con Xâm Bồ   1.000.000 VNĐ
258 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Nhôi
Maria Trần Thị Chung
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
259 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Quyện
Maria Nguyễn Thị Duyên
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
260 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Đằng
Te re sa Lê Thị Thấy
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
261 Ông bà Giuse Vũ Văn Trì
Maria Nguyễn Thị Dung
Úc 1.000 AUD
262 Hai bác Phê rô Nguyễn Công Vinh
Teresa Vũ Thị Thúy
Úc 1.000 AUD
263 Bác Maria Nguyễn Thị Mây Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
264 Hai bác Ant. Nguyễn Mạnh Tài
Maria Nguyễn Thúy Dơn
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
265 Một người con Xâm Bồ   3.000.000 VNĐ
266 Ông bà Vũ Văn Thiều
Maria Nguyễn Thị Lý
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
267 Bác Ant. Nguyễn Văn Chí
Maria Trần Thị Hoa
Gốc Xâm Bồ 1.500.000 VNĐ
268 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Cho
Maria Nguyễn Thị Nơi
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
269 Hai bác Ant. Vũ Văn Sáng
Maria Ngô Thị Hương
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
270 Một người con Xâm Bồ   10.000.000 VNĐ
271 Ông bà Ant. Lê Văn Thắng
Maria Hoàng Thị Liên
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
272 Ông bà Giuse Trịnh Ngọc Năm
Maria Nguyễn Thị Bích
Úc 1.000 AUD
273 Ông bà Ant. Lê Văn Vơ
Maria Nguyễn Thị Nhơn
Úc 1.000 AUD
274 Hai bác Ant. Vũ Văn Tuân
Maria Nguyễn Thị Sinh
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
275 Bác Maria Lê Thị Đoan Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
276 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Bảo
Maria Vũ Thị Nhẫn
Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
277 Hai bác Ant. Lê Thế Khương
Maria Nguyễn Thị Thơm
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
278 Một người con Xâm Bồ   5.000.000 VNĐ
279 Bác Maria Nguyễn Thị Nhung Xâm Bồ 1.200.000 VNĐ
280 Ông bà Giuse Trần Văn Thịnh
Maria Nguyễn Thị Hẹn
Úc 1.000 AUD
281 Hai bác Giuse vũ Ngọc Long
Maria Nguyễn Thị Mỵ
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
282 Cụ Maria Nguyễn Thị Nguyền Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
283 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Minh
Maria Nguyễn Thị Quyên
Mỹ 500 USD
284 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Quế
Maria Lê Thị Hải
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
 
 
  • Từ ngày 29/10/2015 đến 04/8/2016
TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN TỈ GIÁ
285 Hai bác Giuse Lưu Văn Hoan
Maria Nguyễn Thị Hương
Mỹ 900 USD
286 Ông bà Ant. Lê Văn Thắng
Maria Hoàng Thị Liên
Xâm Bồ 5.000.000 VND
287 Hai bác Giuse Vũ Văn Giáp
Maria Vũ Thị Bích
Xâm Bồ 10.000.00 VND
289 Ông bà Giuse Đặng Văn Toán
Maria Nguyễn Thị Vở
Xâm Bồ 5.000.000 VND
290 Hai bác Phê rô Trần Văn Dưỡng
Maria Nguyễn Thị Khuyên
Xâm Bồ 5.000.000 VND
291 Ông bà Giuse Vũ Văn Vương
Maria Lê Thị Phất
Xâm Bồ 500 AUD
292 Ông bà Giuse Lê Văn Phúc (Cận)
Maria Nguyễn Thị Duy
Xâm Bồ 10.000.000 VND
293 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Thành
Maria Nguyễn Thị  Riềm
Xâm Bồ 50.000.000 VND
294 Tràng kinh ông Trùm Duy Xâm Bồ 10.000.000 VND
295 Ông Trương Giuse Trần Danh Đàn
Maria Nguyễn Thị Mở
Xâm Bồ 5.000.000 VND
296 Bác Maria Nguyễn Thị Hồng Hàn Quốc 500 USD
297 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Viết
Maria Nguyễn Thị Tuyền
Xâm Bồ 500 USD
298 Hai bác Giuse Phạm Văn Lực
Maria Vũ Thị Thúy
Úc 1.000 AUD
299 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Triệu
Maria Nguyễn Thị Thuyết
Xâm Bồ 2.000.000 VND
300 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Hải
Maria Vũ Thị Chúng
Xâm Bồ 5.000.000 VND
301 Bà Maria Nguyễn Thị Chí Gốc Xâm Bồ 10.000.000 VND
302 Bà Maria Đàm Thị Vính Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
303 Ông bà trương Fx. Nguyễn Văn Minh
Maria Nguyễn Thị Chiên
Xâm Bồ 10.000.000 VND
304 Cụ Ant. Nguyễn Văn Tín Xâm Bồ 2.000.000 VND
305 Cụ Maria Trần Thị Quyệt Xâm Bồ 7.000.000 VND
306 Hai bác Giuse Vũ Quang Trung
Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến
Xâm Bồ 1.000.000 VND
307 Cụ Fx. Nguyễn Văn Đậu
Maria Lương Thị Lan
Lương Khê 5.000.000 VND
308 Ông bà cố Ant. Lê Văn Hói
Maria Nguyễn Thị Thìn
Xâm Bồ 20.000.000 VND
309 Cụ Ant. Nguyễn Văn Quý Xâm Bồ 5.000.000 VND
310 Ông bà Ant. Vũ Văn Toán
Maria Trần Thị Tâm
Xâm Bồ 5.000.000 VND
311 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Lưu
Maria Nguyễn Thị Phin
Xâm Bồ 5.000.000 VND
312 Ong bà Ant. Nguyễn Văn Toàn
Maria Nguyễn Thị Loan
Xâm Bồ 5.000.000 VND
313 Bà Maria Nguyễn Thị Tuyn Xâm Bồ 5.000.000 VND
314 Một người con Xâm Bồ   500.000 VND
315 Ông Ant. Lê Văn Hoan Canada 300 CAD
316 Ông bà Micae Nguyễn Văn Thời
Maria Nguyễn Thị oanh
Canada 1.000 CAD
317 Cụ Maria Lê Thị Sâm Xâm Bồ 1.000 CAD
318 Ông bà Ant. Nguyễn VĂn Nam
Teresa Nguyễn Thị Thiếp
Xâm Bồ 3.000.000 VND
319 Bà Maria Nguyễn Thị Hợp Xâm Bồ 1.000.000 VND
320 Ông bà Ant. Bùi Văn Tính
Maria Trần Thị Bích
Xâm Bồ 5.000.000 VND
321 Ông bà Ant. Vũ Văn Bắc
Maria Nguyễn Thị Tơ
Xâm Bồ 10.000.000 VND
322 Ông bà Giuse Vũ Văn Phúc
Teresa Nguyễn Thị Trầm
Xâm Bồ 5.000.000 VND
323 Một người con Xâm Bồ   50.000.000 VND
324 Ông bà Đominico Nguyễn Văn Phúc
Maria Nguyễn Thị Trang
Xâm Bồ 5.000.000 VND
325 Hai bác Ant. Nguyễn Thành Đồng
Maria Vũ Thị Thúy
Xâm Bồ 5.000.000 VND
326 Ông bà Trùm Phêrô Trần Văn Minh
Maria Nguyễn Thị Ngoan
Xâm Bồ 5.000.000 VND
327 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Điện
Maria Phạm Thị Liên
Xâm Bồ 4.000.000 VND
328 Hai bác Giuse Phạm Văn Thuận
Maria Nguyễn Thị Duy
Xâm Bồ 5.000.000 VND
329 Bà Trùm Maria Lê Thị Mẽ Xâm Bồ 5.000.000 VND
330 Cụ Chánh Maria Nguyễn Thị Sậy Xâm Bồ 10.000.000 VND
331 Ông bà Ant. Nguyễn Văn Phao
Maria Nguyễn Thị Liên
Xâm Bồ 10.000.000 VND
332 Ông bà Laurenxo Nguyễn Văn Nhật
Maria Lê Thị Bút
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
333 Ông bà ant. Nguyễn Văn Tình
Maria Lê Thị Thanh
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
334 Bác Phê rô Lê Văn Minh
Maria Trần Thị Tuyết
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
335 Hai bác Ant. Lê Mạnh Tường
Maria Nguyễn Thị Hồng
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
336 Hai bác Ant. Nguyễn Văn Thăng
Maria Phùng Thị Hương
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
337 Hai bác Ant. Bùi Xuân Nam
Maria Nguyễn Thị Thúy
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
338 Ông bà Ant. Vũ Văn Khoái
Maria Nguyễn Thị Phúc
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
339 Chị Tê rê sa Lê Thị Kim Nhung
Nguyễn Đình Duy
Xâm Bồ 1.000 AUD
340 Bác Antôn Đặng Văn Kiên
Maria Nguyễn Thị Phương
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
341 Hai Cụ Xâm Bồ Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
342 Ông bà Antôn Nguyễn Văn Dũng
Maria Vũ Thị Quất
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
343 Bác Antôn Nguyễn văn Đảm Xâm Bồ 6.000.000 VNĐ
344 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Bảo
Maria Lê Thị Tiến
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
345 Cụ Giuse Nguyễn Văn Sáng
Têrêxa Vũ Thị Hằng
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
346 Ôb Antôn Nguyễn Văn Phái
Maria Nguyễn Thị Mùa
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
347 ÔB Phêrô Nguyễn Văn Lành
Maria Nguyễn Thị Ngành
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
348 Ông Antôn Vũ Thành Đạt Xâm Bồ (Mỹ) 500 USD
349 Ông bà Antôn Lê Văn Long
Maria Vũ Thị Thu Thảo
Úc 1.000 AUD
350 Bà Maria Nguyễn Thị Chuyên Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
351 Bác Antôn Nguyễn Văn Khương
Maria Nguyễn Thị Thanh
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
352 Bác Antôn Nguyễn Văn Giáp
Maria Nguyễn Thị Thu Giang
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
353 Bác Maria Nguyễn Thị Hương Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
354 Ông bà Nguyễn Văn Họa
Maria Nguyễn Thị Nụ
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
355 Tràng Kinh Ông Tuân Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
356 Ông Bà Giuse Nguyễn Văn Đoài
Maria Nguyễn Thị Thảo
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
357 Ông Phêrô Trần Văn Lập Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
358 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Thiện
Maria Vũ Thị Vừa
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
359 Ông bà Antôn Trần Văn Diện
Maria Nguyễn Thị Quen
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
360 Bác Maria Trần Thị Phấn Hàn Quốc 7.000.000 VNĐ
361 Ông bà Antôn Vũ Văn Man
Têrêxa Nguyễn Thị Thái
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
362 Bác Antôn Nguyễn Văn Thắng
Maria Nguyễn Thị Hồng Liên
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
363 Ông bà Antôn Nguyễn Văn Phan
Hoa
Xâm Bồ 600 AUD
364 Ông bà Giuse Lương Xuân Bách
Maria Nguyễn Thị Thơm
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
365 Bác Maria Nguyễn Thị Kim Ưng Hồng Kông 5.000 HKD
366 Cháu Thúy (Quyên góp bên Anh Quốc) Xâm Bồ 40.125.000 VNĐ
367 Ông Bà Giuse Phạm Văn Thành
Marai Nguyễn Thị Lánh
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
368 Antôn Nguyễn Văn Sáng
Têrêxa Nguyễn Thị Hương
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
369 Antôn Vũ Văn Khương
Maria Nguyễn Thị Thanh
Xâm Bồ 9.000.000 VNĐ
370 Hội Thánh Giuse Nhà xứ Xâm Bồ Xâm Bồ 40.000.000 VNĐ
371 Ông Bà Vicentê Nguyễn Văn Nhất
Anna Nguyễn Thị Thủy
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
372 Ông bà Antôn Lê Văn Quyện
Anna Nguyễn Thị Kính
Xâm Bồ 17.000.000 VNĐ
373 Ông Bà Antôn Lê Văn Quá
Maria Trần Thị Nhung
Xâm Bồ 17.000.000 VNĐ
374 Ông Bà Giuse Trần Ngọc Toản
Maria Vũ Thị Bải
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
375 Cụ Lê Văn Bượi Xâm Bồ 100 AUD
376 Bà Maria Nguyễn Thị Vỏ Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
377 Bác Antôn Lê Văn Thạch
Maria Lê Thị Thụy
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
378 Ông bà Antôn Vũ Văn Hưu
Maria Nguyễn Thị Cao
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
379 Cụ Maria Nguyễn Thị Dệt Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
380 Cụ Maria Nguyễn Thị Phương Anh Quốc 15.000.000 VNĐ
381 Hai bác Khương Thanh Xâm Bồ 7.000.000 VNĐ
382 Bà Nguyễn Thị Tơ Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
383 Ông Bà Antôn Nguyễn Đình Châu
Maria Nguyễn Thị Thương
Úc 500 AUD
384 Ông Bà Giuse Vũ Văn Đô
Terexa Nguyễn Thị Tân
Úc 1.000 AUD
385 Ông bà Maria Đặng Thị Thoa
Nguyễn Văn Xăng
Úc 10.000.000 VNĐ
386 Ông Bà Antôn Nguyễn Văn Hy
Maria Trần Thị Hải
Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
387 Cụ Antôn Nguyễn Văn Kiểm
Maria Nguyễn Thị Thẩy
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
388 Cụ Maria Nguyễn Thị Kém Xâm Bồ 3.000.000 VNĐ
389 Bác Giăng Văn Tuynh
Maria Vũ Thị Hải
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
390 Mịn Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
391 Bác Maria Vũ Thị Hoàng Việt Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
392 Bác Phêrô Trần Văn Dưỡng
Maria Nguyễn Thị Quyên
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
393 Ông Bà Antôn Vũ Văn Kiên
Têrêxa Trần Thị Lưu
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
394 Bà Maria Vũ Thị Tem Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
395 Ông bà Antôn Nguyễn Văn Thời
Maria Nguyễn Thị Ngoan
Mỹ 1.000 USD
396 Công
Hoan
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
397 Ông bà Antôn Nguyễn Văn Tuyên
Maria Trần Thị Thắng
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
398 Ông bà Antôn Vũ Hải Nam
Têrêxa Lương Thị Thắm
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
399 Bác Têrêxa Vũ Thị Mỹ Dung Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
400 Bác Giuse Lương Xuân Sửu
Maria Vũ Thị Uyên
Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
401 Cụ Maria Vũ Thị Lẽ Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
402 Ông bà Antôn Nguyễn Văn Toản
Philômêna Nguyễn Thị Châu
Xâm Bồ 20.000.000 VNĐ
403 Maria Nguyễn Thị Phương Canada 500 CAD
404 Bác Antôn Vũ Văn Bảo
Maria Đặng Thị Cần
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
405 Bác Chí Lương Khê 2.000.000 VNĐ
406 Bác Phêrô Lê Xuân Thanh
Maria Đặng Thị Phương
Nhật 20.900.000 VNĐ
407 Cụ Trương Antôn Nguyễn Văn Kiểm
Maria Nguyễn Thị Thẩy
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
408 Bác Antôn Hoàng Văn Hiệp
Têrêxa Lương Thị Thiết
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
409 Bác Antôn Lê Văn Khương Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
410 Ông Bà Phanxicô Nguyễn Văn Liền
Têrêxa Vũ Thị Khẩn
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
411 Ông Bà Hải Doãn Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
412 Ông Bà Dân Trào Xâm Bồ 500.000 VNĐ
413 Ông bà Micae Nguyễn Văn Xoa
Maria Nguyễn Thị Thẩy
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
414 Bác Antôn Nguyễn Văn Phương
Maria Nguyễn Thị Thúy
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
415 Cụ Antôn Vũ Văn Thích
Và ông bà Quang Yên
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
416 Một Người Con Xâm Bồ Xâm Bồ 20.000.000 VNĐ
417 Ông Bà Giuse Vũ Văn Hiệu
Maria Nguyễn Thị Nghỉ
Xâm Đông 5.000.000 VNĐ
418 Một Người Xâm Bồ Xâm Bồ 500.000 VNĐ
419 Bác Maria Nguyễn Thị Thơm Xâm Bồ 1.000.000 VNĐ
420 Bác Antôn Nguyễn Văn Phăng
Maria Nguyễn Thị Hiến
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
421 Ông Bà Phanxicô Nguyễn Văn Khoái
Maria Vũ Thị Sa
Lương Khê 5.000.000 VNĐ
422 Ông bà Micae Vũ Văn Ngọ
Têrêxa Nguyễn Thị Liên
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
423 Ông Bà Giuse Đinh Khắc Thành
Maria Trần Thị Hải
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
424 Ông Bà Antôn Bùi Xuân Chư
Maria Nguyễn Thị Ty
Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
425 Ông BÀ Antôn Vũ Văn Vẽ
Têrêxa Lê Thị Phấn
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
426 Hòm Công Đức Xâm Bồ 1.950.000 VNĐ
427 Chuyển Quỹ Giáo Họ Sang Quỹ Xây Dựng Xâm Bồ 300.000.000 VNĐ
428 Cụ Antôn Nguyễn Văn Vượng Xâm Bồ 500.000 VNĐ
429 Bác Antôn Lê Văn Thực
Maria Nguyễn Thị Hường
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
430 Ông Bà Micae Nguyễn Văn Dịu
Maria Vũ Thị Huê
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
431 Bà TRương Maria Lê Thị Rầy Xâm Bồ 15.000.000 VNĐ
432 Bác Giuse Nguyễn Văn Phương Anh 10.000.000 VNĐ
433 Ông bà Giuse Nguyễn Ngọc Toản Xâm Bồ 2.000.000 VNĐ
434 Nhập Quỹ Tiền Cồn Đức Xâm Bồ 78.000.000 VNĐ
435 Ông bà Antôn Nguyễn Văn Vinh
Maria Nguyễn Thị Thúy
Canađa 17.300.000 VNĐ
436 Bác Antôn Vũ Văn Mạnh
Têrêxa Dương Thị Nhàn
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
437 Nhóm Thiện Nguyện Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
438 Ông Bà Vũ Văn Khoái
Maria Nguyễn Thị Phúc
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
439 Bà Maria Nguyễn Thị Lan Xâm Bồ 500.000 VNĐ
440 Ông bà Micae Nguyễn Văn Dị
Maria Vũ Thị Minh
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
441 Tiền Thông Công Nhà Mục Vụ Xâm Bồ 5.500.000 VNĐ
442 Ông Trùm Nhương Nhập Tiền Thông Công Xâm Bồ 115.950.000 VNĐ
443 Ông trùm Thắng Nhập Tiền Thông Công Xâm Bồ 109.700.000 VNĐ
444 Hội Thánh Giuse Xâm Bồ Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
445 Bác Giuse Vũ Ngọc Long
Maria Nguyễn Thị Mỵ
Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
446 Ông bà Antôn Nguyễn Văn Ruộng
Maria Đoàn Thị Thanh
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
447 Ông bà Vũ Ngọc KHương
Maria Nguyễn Thị Tân
Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
448 Ông Trùm Thắng NHập Quỹ Xâm Bồ 17.700.000 VNĐ
449 Giáo Họ Xâm Đông Xâm Bồ 40.000.000 VNĐ
450 Ông Bà Phúc Lai Xâm Bồ 5.000.000 VNĐ
451 Hội Thánh Giuse Xâm Bồ Xâm Bồ 10.000.000 VNĐ
452 Bà Maria Nguyễn Thị Thủy Xâm Bồ 500.000 VNĐ
 
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN Địa chỉ ĐỊNH GIÁ
1 Ông Phanxicô Nguyễn Văn Đức
Bà maria Nguyễn Thị Bút
5.000.000 Xâm Bồ VNĐ
2 Ông Phanxicô NGuyễn Văn Tiến
Maria Nguyễn Thị Lã
5.000.000 Anh VNĐ
3 Ông Phan xi cô NGuyễn Văn Tuyên
Maria Đỗ Thị Hà
17.000.000
 
Úc VNĐ
4 Ông Phê rô NGuyễn Văn Khiêm
Maria nguyễn Thị Chín
100.000.000 Úc VNĐ
5 Giuse Nguyễn Văn Toan
Maria NGuyễn Thị Mười
6.600.000 Úc VNĐ
6 Ông Phan xi cô NGuyễn Văn Rực
Maria Nguyễn Thị Hương
5.000.000 Xâm Bồ VNĐ
7 Bà maria Nguyễn Thị Doan 5.000.000 Xâm Bồ VNĐ
8 Bác Phan xi cô NGuyễn Văn Quyết 5.000.000 Anh VNĐ
9  Bác Phan xi cô NGuyễn Văn Cường 5.000.000 Anh VNĐ
10 Bác Maria Bùi Thị Hương 8.500.000 Úc VNĐ
11 Bác Maria Nguyễn Thị Phượng 5.000.000 Úc VNĐ
                                   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Ý Cầu Nguyện Tháng 3/2019

1.    Cầu nguyện cho các gia trưởng biết noi gương thánh cả Giuse mau mắn vâng theo Thánh Ý Chúa, yêu mến và siêng năng lao động trong để trở thành những gương sáng và trụ cột cho các gia đình.

2.    Cầu nguyện cho quý Cha giảng phòng, cho những người tham dự tĩnh tâm quý cụ cao niên, giới gia trưởng và hiền mẫu, giới trẻ và Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ gặt hái được những kết quả thiêng liêng tốt đẹp.

3.    Cầu nguyện cho lễ quan thầy của hội Tràng Hạt giáo họ Hạ Đoạn và ca đoàn Thánh Giuse giáo họ Xâm Đông được những kết quả thiêng liêng tốt đẹp.

 

Lịch Lễ
LICH LE
Kỷ Yếu Giáo Xứ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây