Chương trình cầu nguyện gia đình đầu năm xuân Mậu Tuất 2018

Thứ ba - 06/02/2018 22:32
Thời gian :  Cử hành sau hồi chuông Giao thừa của giáo họ, nếu Giao thừa không tập trung được thì có thể cử hành sau Thánh lễ Tân niên sáng Mồng Một tết, hoặc bất kỳ lúc nào trong những ngày đầu năm, khi mọi người trong gia đình có mặt đông đủ.
đầu xuân cầu cho gia đình
đầu xuân cầu cho gia đình
  GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
 

CHƯƠNG TRÌNH
CẦU NGUYỆN GIA ĐÌNH
ĐẦU NĂM MẬU TUẤT 2018
**********
I. ĐIỀU KIỆN CỬ HÀNH  
  • Thời gian :  Cử hành sau hồi chuông Giao thừa của giáo họ, nếu Giao thừa không tập trung được thì có thể cử hành sau Thánh lễ Tân niên sáng Mồng Một tết, hoặc bất kỳ lúc nào trong những ngày đầu năm, khi mọi người trong gia đình có mặt đông đủ.
  • Địa điểm : Cử hành trước bàn thờ Chúa trong các gia đình (Thắp nến, hương, trang trí hoa trên bàn thờ Chúa và bàn thờ Tổ tiên).
  • Yêu cầu : Mọi người trong gia đình có mặt đông đủ, ăn mặc lịch sự, với lòng thành kính và nghiêm trang. Chuẩn bị nước thánh và dùi để rảy.
  • Lưu ý : Nếu chủ gia đình không đọc được thì một người khác đọc tốt thay, các lời cầu nguyện 1, 2 và 3 trong phần C :  CẦU XIN,  nếu nhà đông người thì cho 3  người trong gia đình đọc. Gia đình nào không thuộc kinh và các bài hát trong chương trình thì tùy nghi chọn bài hát hoặc kinh cho phù hợp để thay thế.
II. CÁC BƯỚC CỬ HÀNH
  1. Làm dấu thánh giá
  2. Hát hoặc đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần.
  3. Đọc các kinh Tin, Cậy, Mến, kinh Trọn tốt.
Chủ gia đình :  Lạy Chúa, cùng với hàng triệu người dân Việt, chúng con vui mừng bước sang năm mới Mậu Tuất. Trong giây phút thiêng liêng đầu năm mới này, gia đình chúng con quy tụ nơi đây hiệp dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, lời ca ngợi tôn vinh chúc tụng và những ý nguyện đơn thành. Xin Chúa đến viếng thăm, thánh hoá và chúc phúc cho gia đình con.
Mọi người : Xin Chúa đến viếng thăm, Thánh hóa và Chúc phúc cho gia đình con.
  1.  Hát : Lắng Nghe Lời Chúa
 
  1.  Đọc Lời Chúa ( Một người có giọng tốt đọc )
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-lip-phê
Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, … . Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.  Đó là lời Chúa
Mọi người : Tạ ơn Chúa.
A. CẢM TẠ TRI ÂN
Chủ gia đình :  Lạy Chúa, cùng với dân tộc Việt Nam chúng con đã bước sang năm mới Mậu Tuất. Nhìn lại năm qua gia đình chúng con đã lãnh nhận được nhiều ơn lành hồn xác. Chúng con đã trải qua những thử thách, gian nan vất vả, lo lắng, nhọc nhằn… nhưng tất cả cũng đã qua đi theo ngày tháng. Chúng con tin rằng, mọi biến cố trong năm qua đều biểu lộ tình thương và sự quan phòng của Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân Chúa.
Mọi người : Chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân Chúa.
B. SÁM HỐI
Chủ gia đình :  Lạy Chúa, trước tình thương bao la của Chúa, chúng con thấy mình còn phạm nhiều lầm lỗi và thiếu xót. Chúng con làm nhiều điều lỗi nghĩa cùng Chúa và phiền lòng nhau. Chúng con chưa trọn tình yêu mến Chúa và chưa thực sự yêu thương nhau. Vô tình hay cố ý, có những lần chúng con đã làm mất bầu khí đầm ấm an vui trong gia đình và mất hòa khí với anh chị em xung quanh. Vì thế trong những giây phút thiêng liêng đầu năm mới này, chúng con xin thành tâm sám hối và khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Mọi người : Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ gia đình :  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Mọi người :  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chủ gia đình :  Xin Chúa thương xót chúng con.
Mọi người : Xin Chúa thương xót chúng con.
 Chủ gia đình :  Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời.            
 Mọi người : Amen.
C. CẦU XIN
 Chủ gia đình :  Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, cùng với toàn thể dân tộc chúng con đã bước sang năm mới Mậu Tuất. Đây là những giây phút thiêng liêng nhất của  gia đình chúng con, hợp cùng với các gia đình trong giáo xứ chúng con xin dâng lời nguyện xin :
Lời 1 :  Đầu xuân cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, chúng con nài xin Chúa thương ban cho thế giới được hòa bình, quê hương Việt Nam được bình an, Giáo phận và  giáo xứ chung con được Hiệp Nhất - Yêu Thương, gia đình được hòa thuận ấm êm và trở thành những chứng nhân loan báo tình thương của Chúa cho mọi người.
 Mọi người : Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời 2 : Chúa đã tin tưởng cho chúng con được cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa, xin Chúa thánh hóa, hướng dẫn và đỡ nâng gia đình con, để tất cả những công việc chúng con thực thi trong năm mới này đạt được những kết quả tốt đẹp, làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi chúng con.
Mọi người : Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời 3 : Chúng con đang tiến sau vào năm đồng hành với các gia đình trẻ, xin cho các gia đình nhất là các gia đình trẻ trong giáo phận và giáo xứ  chúng con ý thức vai trò và tầm quan trọng của gia đình, nhờ đó chúng con cố gắng xây dựng gia đình chúng con thành những ngôi đền thờ thiêng liêng cho Chúa ngự. Xin cho gia đình con thực sự trở thành tổ ấm yêu thương, nơi đó chứa chan niềm vui - bình an và hạnh phúc, như thánh Gia Nazaret xưa.
 Mọi người : Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chủ gia đình :  Trong tâm tình của những người con thảo, chúng  con xin dâng lên Cha trên trời lời kinh mà Chúa Giê-su đã dạy chúng con.
Mọi người :  (đọc kinh lạy Cha) Lạy Cha chúng con ở trên trời ....6. Lời nguyện kết thúc
          Chủ gia đình :   Chúng ta dâng lời cầu nguyện :
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự và săn sóc mọi loài. Chúa cho chúng con được cùng nhau đón mừng năm mới và còn ban cho chúng con muôn vàn ơn phúc. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với những ân huệ đó. Xin Chúa thương chúc lành cho gia đình chúng con. Xin Chúa hướng dẫn và đồng hành, ngõ hầu chúng con hân hoan tiến vào năm Mậu Tuất với niềm tin tưởng - cậy trông và phó thác cho tình thương vô biên của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki - tô Chúa chúng con.    
   Mọi người : Amen.
7. Đọc Kinh Gia đình
Laïy Thaùnh Gia Nagiareùt, laø göông maãu cuûa ñôøi soáng thaùnh thieän, coâng bình vaø yeâu thöông, xin cho gia ñình chuùng con trôû neân nôi ñaøo taïo nhaân ñöùc, trong hieàn hoaø, phuïc vuï vaø caàu nguyeän. Xin cho chuùng con xaây döïng gia ñình, thaønh nôi an uûi cho cuoäc ñôøi ñaày thöû thaùch. Xin cho chuùng con bieát laøm cho moïi ngöôøi trong gia ñình, ñöôïc thaêng tieán ñeå goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån xaõ hoäi, vaø coäng taùc trong vieäc xaây döïng Giaùo Hoäi.
Xin Ba Ñaáng luoân hieän dieän trong gia ñình chuùng con, khi vui cuõng nhö luùc buoàn, khi laøm vieäc cuõng nhö luùc nghæ ngôi, khi aâu lo cuõng nhö luùc hy voïng, khi sinh con cuõng nhö luùc coù keû qua ñôøi, ñeå khi traûi qua moïi thaêng traàm cuûa cuoäc soáng, chuùng con luoân luoân chuùc tuïng Chuùa, cho ñeán ngaøy ñöôïc sum hoïp vôùi Ba Ñaáng trong Nöôùc Trôøi. Amen.
8. Đọc kinh Vực sâu cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. (đai điện gia đình lên thắp nhang kính nhớ tổ tiên)
9. Hát : Lạy Mẹ Maria hoặc bài Xin Vâng ( gia trưởng hoặc một người đi rảy Nước Thánh quanh nhà)
10. Đọc Kinh Cám ơn, Trông cậy và bốn câu lạy.
13. Đại diện con cái nói đôi lời cám ơn và chúc tuổi ông bà cha mẹ.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 

Ý Cầu Nguyện tháng 01 năm 2020

 

1. Cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Giuse nhân kỷ niệm 17 tấn phong Giám Mục của Ngài và các chương trình mục vụ năm Đồng Hành với những người trẻ 2020 của giáo phận.

2. Cầu nguyên cho các bạn trẻ và các chương trình mục vụ tết Canh Tý đạt được những kết quả thiêng liêng tốt đẹp.

3. Cầu nguyện cho lễ tạ ơn và đặt viên đá góc tường và xây dựng nhà thờ thánh Giuse giáo họ Xâm Đông được tốt đẹp và bình an. 

Lịch Lễ
LICH LE
Kỷ Yếu Giáo Xứ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây